Okienko zmiany narzędzia – dodawanie własnego GUI do Axisa

Plik /usr/bin/axis po funkcji parse_gcode_expression(e) a przed definicją klasy _prompt_areyousure

wstawiamy nasą klasę:

class _prompt_tool:
 """ Prompt for new tool number"""
 def __init__(self, title, text):
  t = self.t = Toplevel(root_window, padx=7, pady=7)
  t.wm_title(title)
  t.wm_transient(root_window)
  t.wm_resizable(0, 0)
  m = Message(t, text=text, aspect=500, anchor="w", justify="left")
  self.w = w = StringVar(t)
  l = Tkinter.Message(t, textvariable=w, justify="left", anchor="w", aspect=500)
  self.inputs = fi = Tkinter.Frame(t)
  self.v1 = v1 = StringVar(fi)
  l1 = Label(fi, text=_("New tool:"))
  self.e1 = e1 = Entry(fi, textvariable=v1)
  #e1.configure(takefocus=1)

  self.buttons = f = Tkinter.Frame(t)
  self.ok = Tkinter.Button(f, text=_("Ok"), command=self.do_ok, width=10,height=1,padx=0,pady=.25, default="active")
  self.cancel = Tkinter.Button(f, text=_("Cancel"), command=self.do_cancel, width=10,height=1,padx=0,pady=.25, default="normal")

  m.pack(side="top", anchor="w")
  l.pack(side="top", anchor="w", fill="x", expand=1)
  l1.pack(side="top", anchor="w") 
  e1.pack(side="top", anchor="e")
  fi.pack(side="top", anchor="e")
  f.pack(side="bottom", anchor="e")
  self.ok.pack(side="left", padx=3, pady=3)
  self.cancel.pack(side="left", padx=3, pady=3)

  t.wm_protocol("WM_DELETE_WINDOW", self.cancel.invoke)
  t.bind("<Return>", lambda event: (self.ok.flash(), self.ok.invoke()))
  t.bind("<KP_Enter>", lambda event: (self.ok.flash(), self.ok.invoke()))
  t.bind("<Escape>", lambda event: (self.cancel.flash(), self.cancel.invoke()))

 def do_ok(self):
  self.status=True
  self.t.destroy()

 def do_cancel(self):
  self.status=False
  self.t.destroy()

 def result(self):
  return (self.v1.get())

 def do_focus(self):
  print("do focus")
  if not self.e1.winfo_viewable():
   self._after = self.t.after(10, self.do_focus)
  else:
   self.e1.focus()
   self.e1.selection_range(0, "end")
   self._after = None

 def run(self):
  self.t.grab_set()
  self._after = self.t.after_idle(self.do_focus)
  self.t.wait_window()
  try:
   self.t.destroy()
  except Tkinter.TclError:
   pass
  return self.result()

def prompt_tool(title, text):
 t = _prompt_tool(title, text)
 return t.run()

(tak, def prompt_tool(title, text) jest już poza definicją klasy)

Niżej – po funkcji clear_offset a przed touch_off wstawiamy naszą funkcję:

def select_tool(event=None, new_tool = None):
 new_tool = prompt_tool(_("Select tool:"), _("Select tool:"))

 ensure_mode(linuxcnc.MODE_MDI)
 s.poll()

 tool_command = "M6 T%s G43" % new_tool
 c.mdi(tool_command)
 c.wait_complete()

 ensure_mode(linuxcnc.MODE_MANUAL)
 s.poll()
 o.tkRedraw() 

 

W pliku /usr/share/axis/tcl/axis.tcl 

po setup_widget_accel $_tabs_manual.jogf.zerohome.zero [_ „Touch Off”]

dodajemy nasz button:

button $_tabs_manual.jogf.zerohome.tool 
 -command select_tool 
 -padx 2m 
 -pady 0
setup_widget_accel $_tabs_manual.jogf.zerohome.tool [_ "Set tool"]

a niżej po bloku zaczynającym się od grid $_tabs_manual.jogf.zerohome.zero

dodajemy nasz blok:

grid $_tabs_manual.jogf.zerohome.tool 
 -column 1 
 -row 1 
 -ipadx 2 
 -pady 2 
 -sticky w

W ten sposób dodaliśmy do Axisa nowy przycisk wywołujący naszą funkcję prompt_tool

 Teraz w ~/.axisrc dodajemy sobie nasz skrót klawiszowy (u nas jest to Control-n)

 root_window.bind("<Control-n>", commands.select_tool)

i już.

Napisaliśmy własną funkcję, dodaliśmy ją do GUI i podpięliśmy do skrótu klawiszowego. Jak to mówią amerykanie: 'nie próbujcie tego pod Machem’ 🙂